Our Students

माझा विद्यार्थी

दप्तराचे ओझे नाही , परीक्षेचा ताण नाही

अभ्यासाचा कंटाळा नाही.

छान छान पुस्तके वाचून ,ज्ञान आम्ही वाढवणार

सहज पास होणार.

आनंदाने पुढच्या वर्गात नक्कीच आम्ही जाणार,

 वाचन - लेखन गणिता बरोबर गाणी आम्ही गाणार.

प्रकल्प उपक्रमात सहभागी होऊन ,स्पर्धेत आम्ही उतरणार

सुंदर सुंदर चित्रे काढून रंग त्यात भरणार.

                                                               -मुख्याध्यापिका

                                                                       सौ. मीनाक्षी गोसावी